ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ


មិនអាចអានរួច មែនឬទេ? ចុចទីនេះ ដើម្បីបង្ហាញលេខថ្មី!

មុខដំណែងកំពុងជ្រើសរើស

  • មន្រ្តីបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)
  • មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)
  • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ (Bad Debt Recovery Officer)
  • Database Administration Officer
  • IT Security Officer
  • Construction Procurement Officer
  • Financial Control Officer
  • Managerial Accounting Officer