បណ្តាញការិយាល័យ​

ប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានបណ្តាញការិយាល័យច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជា និងបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនលោកអ្នកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការិយាល័យប្រាសាក់ដូចខាងក្រោម៖