មតិអតិថិជន

ប្រភេទឯកសារ: pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg
ទំហំអតិបរមា​​: 1.0 MB

សូមអភ័យទោស មតិរបស់លោកអ្នកមិន​ត្រូវបាន​ផ្ញើរ​​នោះទេ!

សូមអភ័តទោស មតិរបស់លោកអ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​នោះទេ រាល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូមទាក់ទងទៅកាន់​រមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់​យើង​ខ្ញុំ

សូ​មអរគុណ! មតិរបស់លោកអ្នក​ត្រូវបានផ្ញើរ​ទៅកាន់​ប្រាសាក់​​យ៉ាងជោគជ័យ!

សូមអរគុណយ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​មតិ​របស់​លោក​អ្នក​ ពួកយើងនឹង​ពិនិត្យមើល និង​ឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ