ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

​ប្រាសាក់​បាន​បរិចា្ចគ​ថវិកា​ចំនួន 4,000,000 រៀល ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​បេសកកម្មវះ​កាត់​បបូរមាត់ឆែប និង​ក្រអូមមាត់ឆែប
​ប្រាសាក់​បាន​បរិចា្ចគ​ថវិកា​ចំនួន 4,000,000 រៀល ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​បេសកកម្មវះ​កាត់​បបូរមាត់ឆែប និង​ក្រអូមមាត់ឆែប

ប្រាសាក់ មិន​ត្រឹម​តែជា​ស្ថាប័ន​មួយ ដែល​ផ្តល់​ជ...