ប្រតិទិនប្រាសាក់

សូមដោនឡូដប្រតិទិនឆ្នាំថ្មី របស់ប្រាសាក់ សម្រាប់ជាជំនួយការក្នុងការងារនិងអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។