តាំង ស៊ុយហ៊ួរ លក់គ្រឿងសំណង់

ផ្ទះលេខ № 182DEo ផ្លូវលេខ 107 សង្កាត់អូរឫស្សីទី 4 ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ