ម៉ូយ កាហ្វេដូងក្រអូប

ភូមិរំចេក ១ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង