មន្ទីរព្យាបាលមាត់ ធ្មេញ ជា លាងហេង សាខាស្លក្រាម

ភូមិស្លក្រាម សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប