ហ្វ្រេនកាហ្វេ

ភូមិ 1 សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ