អាយ ថែម កាហ្វេ

ផ្ទះលេខ 15E ផ្លូវលេខ 156 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ