ជីងសាន កុំព្យូទ័រ

ផ្ទះលេខ 146 ផ្លូវលេខ 628 ភូមិដើមមាក់ក្លឿ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 1 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ