ហាង ឃីដ ឡេប

ផ្ទះលេខ 152 ផ្លូវលេខ 143 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ