ម៉េង ហ័ង គោដុត

សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ