បន្ទប់ថែទាំ ងឹម សុខនី

ភូមិកប្បាស ឃុំខ្វិតធំ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម