ឱសថស្ថាន វណ្ណារី

ផ្ទះលេខ 69Eo មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ 8 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ