ហាង លក់សំលៀកបំពាក់បុរសគ្រប់វ័យ រិទ្ធិកា 789

ផ្សារបឹងត្របែក ផ្លូវលេខ 456 កែង 101 សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ