ហាង សុខ សីល បុកម៉ាអេម

ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី