ស៊ុបភើប្រេន ខូលិកសិ្សន

ផ្ទះលេខ 88B ផ្លូវលេខ 199 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ