យក្សា បោកអ៊ុត

ភូមិពាលញែក ១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់