យក្សា បោកអ៊ុត

ផ្លូវលេខ 6A ភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ