សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​គិត​កម្រៃ​សេវា​លើ​សេវា​អេធីអឹម

សូមគោរពអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់!

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូន លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ប្រាសាក់ បានកែប្រែកម្រៃសេវាលើការប្រើប្រាស់សេវាអេធីអឹម ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 តទៅ។ សូមពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

សេវាអេធីអឹម

 

ប្រតិបត្តិការ ប្រភេទកាតអេធីអឹម ទំហំកំណត់ក្នុង 01 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវា
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • 400,000 រៀល
  • ប្រតិបត្តិការ ≤ 5ដង ឬ ≤ 800,000 រៀល ៖ មិនគិតកម្រៃសេវា
  • ប្រតិបត្តិការ > 5ដង ឬ > 800,000 រៀល ៖ គិតកម្រៃសេវា 1 ដុល្លារ ឬ 4,000រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • 4,000,000 រៀល
  • 0.25 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1,000 រៀល
  • >មិនគិតកម្រៃ ករណីសាខាតែមួយ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់

(Cash-by-Code)

1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
  • 200 ដុល្លារអាមេរិក
  • 200,000 រៀល
0.10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 រៀល
ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រត្តិបត្តិការក្នុង 1 ថ្ងៃ មិនកំណត់
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ 0.50 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 2,000 រៀល
ចេញប័ណ្ណលើកដំបូង ឥតគិតថ្លៃ

សម្គាល់៖
– មិនកំណត់ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ។
– ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
– អត្រា និងកម្រៃសេវាខាងលើមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះតទៅ។

សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់៖ www.prasac.com.kh/kh/services/atm

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្រៃសេវានេះ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាម 023 999 911 ឬ 086 999 911។
សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាប្រាសាក់!
ប្រាសាក់