សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីអំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្លៃ​សេវា​

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017៖ សូមគោរពអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់! យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូន លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ប្រាសាក់ចាប់ផ្តើមគិតកម្រៃសេវាលើការប្រើប្រាស់សេវាអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត ចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 តទៅ។ សូមពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម៖

សេវាអេធីអឹម៖

ប្រតិបត្តិការ ប្រភេទប័ណ្ណអេធីអឹម ទំហំកំណត់ក្នុង 01 ប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវាក្នុង 01 ប្រតិបត្តិការ
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប គ្រប់ប្រភេទប័ណ្ណ
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
 • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
 • 400,000 រៀល
 • ប្រតិបត្តិការ ≤ 1ដង៖ មិនគិតកម្រៃសេវា
 • ប្រតិបត្តិការ ≥ 2ដង៖ គិតកម្រៃសេវា 0.50 ដុល្លារ ឬ 2,000រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
 • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
 • 4,000,000 រៀល
 • 0.25 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1,000 រៀល
 • >មិនគិតកម្រៃ ករណីសាខាតែមួយ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់
(Cash-by-Code)
1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
 • 200 ដុល្លារអាមេរិក
 • 200,000 រៀល
0.10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 រៀល
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ 0.50 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 2,000 រៀល
ចេញប័ណ្ណលើកដំបូង ឥតគិតថ្លៃ

សម្គាល់៖

 • មិនកំណត់ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។

សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់៖ www.prasac.com.kh/kh/services/atm

សេវាធនាគារចល័ត៖

លក្ខណៈផលិតផល ទំហំកំណត់ក្នុង មួយថ្ងៃ ទំហំកំណត់ក្នុង មួយប្រតិបត្តិការ កម្រៃសេវាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេរប្រាក់ 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
 • 1,000 ដុល្លារអាមេរិក
 • 4,000,000 រៀល
 • 0.25 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1,000រៀល
 • មិនគិតកម្រៃ ករណីសាខាតែមួយ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
 • 200 ដុល្លារអាមេរិក
 • 200,000 រៀល
0.10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 រៀល
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ 0.50 ដុល្លារ ឬ 2,000 រៀល

សម្គាល់៖

 • មិនកំណត់ចំនួនដងនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្រៃសេវានេះ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាម 023 999 911 ឬ 086 999 911។
សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាប្រាសាក់!
ប្រាសាក់