របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗ​របស់​ប្រាសាក់​នៅ​ទី​នេះ។

Prasac Annual Report 2015_eng
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2015
ឯកសារទំហំ: 7.89 MB ភាសាខ្មែរ | English
2014 annual report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2014
ឯកសារទំហំ: 8.58 MB ភាសាខ្មែរ | English
Annual-Report-2013_English
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2013
ឯកសារទំហំ:  ភាសាខ្មែរ | English
2012 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2012
ឯកសារទំហំ: 3.01 MB ភាសាខ្មែរ | English
2011 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2011
ឯកសារទំហំ: 6.96 MB ភាសាខ្មែរ | English
2010 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2010
ឯកសារទំហំ: 1.74 MB ភាសាខ្មែរ | English
2009 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2009
ឯកសារទំហំ: 3.16 MB ភាសាខ្មែរ | English
2008 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2008
ឯកសារទំហំ: 5.66 MB ភាសាខ្មែរ | English
2007 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2007
ឯកសារទំហំ: 4.39 MB ភាសាខ្មែរ | English
2006 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2006
ឯកសារទំហំ: 3.16 MB ភាសាខ្មែរ | English
2005 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2005
ឯកសារទំហំ: 970.09 KB ភាសាខ្មែរ | English