របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំសំខាន់ៗ​របស់​ប្រាសាក់​នៅ​ទី​នេះ។

prasac_annual_report_2016_en
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2016
ទំហំឯកសារ: 4.34 MB ភាសាខ្មែរ | English
Prasac Annual Report 2015_eng
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2015
ទំហំឯកសារ: 7.89 MB ភាសាខ្មែរ | English
2014 annual report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2014
ទំហំឯកសារ: 8.58 MB ភាសាខ្មែរ | English
Annual_Report_2013_en
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2013
ទំហំឯកសារ: 3.30 MB ភាសាខ្មែរ | English
2012 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2012
ទំហំឯកសារ: 3.01 MB ភាសាខ្មែរ | English
2011 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2011
ទំហំឯកសារ: 6.96 MB ភាសាខ្មែរ | English
2010 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2010
ទំហំឯកសារ: 1.74 MB ភាសាខ្មែរ | English
2009 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2009
ទំហំឯកសារ: 3.16 MB ភាសាខ្មែរ | English
2008 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2008
ទំហំឯកសារ: 5.66 MB ភាសាខ្មែរ | English
2007 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2007
ទំហំឯកសារ: 4.39 MB ភាសាខ្មែរ | English
2006 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2006
ទំហំឯកសារ: 3.16 MB ភាសាខ្មែរ | English
2005 Annual Report
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2005
ទំហំឯកសារ: 970.09 KB ភាសាខ្មែរ | English