របាយ​ការណ៍ហិរញ្ញវត្តុ

លោកអ្នកអាចស្វែងរករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗរបស់ប្រាសាក់នៅទីនេះ។

2016 Second Quarter Financial Highlight
File size: 620.73 KB - ភាសាខ្មែរ | English
2016 First Quarter Financial Highlight
File size: 6.96 MB - ភាសាខ្មែរ | English
2015 Financial Highlight Audited
File size: 714.88 KB - ភាសាខ្មែរ | English
2015 Second Quarter Financial Highlight
File size: 1.31 MB - ភាសាខ្មែរ | English
2014 Financial Highlight
File size: 1.35 MB - ភាសាខ្មែរ | English