របាយការណ៍​ឯករាជ្យ

លោកអ្នកអាចស្វែងរករបាយការណ៍ឯករាជ្យស្ដីពីគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំនៅទីនេះ។

Report of Independent Auditor - 31 Dec 2016
File size: 2.54 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2015
File size: 867.14 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Jun 2015
File size: 689.45 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2014
File size: 2.41 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2013
File size: 1.22 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2012
File size: 905.45 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2011
File size: 257.93 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2010
File size: 2.19 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2009
File size: 746.27 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2008
File size: 1.02 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2007
File size: 763.78 KB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2006
File size: 3.36 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2005
File size: 1.87 MB - ភាសាខ្មែរ | English
Report of Independent Auditor - 31 Dec 2004
File size: 716.90 KB - ភាសាខ្មែរ | English