សេវាអេធីអឹម

ប្រាសាក់សូមផ្តល់ជូន សេវាអេធីអឹមទំនើប ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រត្តិបត្តិការសាច់ប្រាក់បានយ៉ាងរហ័សនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាអេធីអឹមប្រាសាក់ លោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ផ្ទេរតាមប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនី និងទិញកាតទូរស័ព្ទ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។ ចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកអ្នកអាចទទួលបានកាត អេធីអឹម ប្រាសាក់ ដែលជាកាត VIP ឬ កាត VIP Plus ឬ កាត VIP Plus Chip ដោយឥតគិតថ្លៃ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល

លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ ព្រមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

  • អ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវា ATM របស់ប្រាសាក់បានគ្រប់ពេលវេលា 24/7
  • ទទួលអារម្មណ៍ សុវត្ថិភាព ភាពស្ងប់ចិត្ត និងអ្នកមិនចាំបាច់យកសាច់ប្រាក់ទៅតាមខ្លួន
  • របៀបរស់នៅតាមបែបសម័យទំនើប និងចំណេញពេលវេលា
  • ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ពីការសន្សំរបស់លោកអ្នក
  • ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនីបានគ្រប់ពេលវេលា
  • ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការចំណាយ

ទំហំកំណត់ប្រតិបត្តិការអេធីអឹម

ប្រតិបត្តិការ ប្រភេទប័ណ្ណ
ប័ណ្ណ VIP ប័ណ្ណ VIP Plus ប័ណ្ណ VIP Plus Chip
ដកប្រាក់ក្នុង 1 ថ្ងៃ 1,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុង 1 ថ្ងៃ 1,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,000 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 2,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 100 ដុល្លារ 300 ដុល្លារ 500 ដុល្លារ
ចំនួនប្រត្តិបត្តិការក្នុង 1 ថ្ងៃ មិនកំណត់
ចេញប័ណ្ណលើកដំបូង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
ការដក ឬ ផ្ទេរប្រាក់ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ឥតគិតថ្លៃ

សូមមេត្តាស្វែងរកទីតាំងអេធីអឹមរបស់ប្រាសាក់នៅក្នុងទំព័រនេះ www.prasac.com.kh/kh/contact-us/branch-atm