សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ឬ និស្សិត អាចបង់ថ្លៃសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានដោយមិនអស់កម្រៃសេវា ងាយស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព តាមរយៈ សេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ (PRASAC Mobile and Internet Banking)។

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ
ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ទូទាត់តាមសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ (Mobile Banking ឬ Internet Banking) មិនគិតកម្រៃសេវា

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុបដូចខាងក្រោម៖

  • សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
ទិសដៅ 

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវា។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។