សាលារៀនណត្សឡាញន៍

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាលសិស្ស ឬ សិស្សានុសិស្សសាលារៀនណត្សឡាញន៍ទាំងអស់អាចបង់ថ្លៃសិក្សាបានដោយងាយស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព តាមរយៈ សេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking or Internet Banking) ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងតាមការិយាល័យប្រាសាក់។

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ
ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ទូទាត់តាមសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ (Mobile Banking ឬ Internet Banking) មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រាសាក់ មិនគិតកម្រៃសេវា
ទូទាត់នៅការិយាល័យប្រាសាក់ 1,000 រៀល ឬ 0.25 ដុល្លារ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងសាលារៀនណត្សឡាញន៍ដូចខាងក្រោម៖

  • សាលារៀនណត្សឡាញន៍ សាខាស្ទឹងមានជ័យ
ទិសដៅ 

សម្គាល់៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកម្រៃសេវា។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។