ឥណទាន​សាងសង់បង្គន់

ថែរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះលោកអ្នក និងថែរក្សាសុខភាព លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីប្រាសាក់ សម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យបាន។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី​៖ 250 ដុល្លារដល់ 750 ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ 6 ខែដល់ 36 ខែ
 • របៀបសង៖ បត់បែន

ការគណនាការប្រាក់

 • ការប្រាក់ត្រូវបានគិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជានីតិជនមានអាយុពី 18 ដល់ 65 ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • មានប្រវត្តិល្អនិងអាចជឿជាក់បាន
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
 • មានលទ្ធភាព សមត្ថភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវ
 • ត្រូវយកទៅសាងសង់បង្គន់អនាម័យ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/កាតការងារ
 • កិច្ចសន្យាការងារ (ប្រសិនបើមាន)
 • វិញ្ញាបនបត្រសំគាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ឬ វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម

សម្គាល់៖ លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ខាងលើ​មាន​សុពលភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី 1 ខែ​មេសា ឆ្នាំ 2017 តទៅ