ឥណទានខ្នាតតូច​បំផុត

កង្វះខាតក្នុងការពង្រីកមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត លោកអ្នកអាចទទួលបានកម្ចីពីប្រាសាក់យ៉ាងងាយស្រួល និងទាន់ចិត្ត។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ 400,000 រៀល​ដល់ 6,000,000 រៀល ឬ សមមូលប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់បាត
 • អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យ
 • រយៈពេលខ្ចី៖ 1 ខែដល់ 48 ខែ
 • របៀបសង ៖ បត់បែន

ការគណនាការប្រាក់

 • ការប្រាក់ត្រូវបានគិតលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកខ្ចី

 • ជានីតិជនមានអាយុពី 18 ដល់ 65 ឆ្នាំ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍
 • មានប្រវត្តិល្អនិងអាចជឿជាក់បាន
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
 • មានលទ្ធភាព សមត្ថភាព និងមានការទទួលខុសត្រូវ

ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • វិញ្ញាបនបត្រដីធ្លី ឬ លិខិតបញ្ជាក់ដីធ្លី ឬ បញ្ញើសន្សំមានកាលកំណត់
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយរបស់គ្រួសារ ឬ អាជីវកម្ម