គណនីសន្សំ

កាត់បន្ថយហានិភ័យ បង្កើនប្រាក់ចំណូល តាមរយៈការសន្សំរបស់លោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅជាមួយនឹងប្រាសាក់។ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ហើយអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយលើថ្លៃសេវាបើកគណនីឡើយ។

អត្រាការប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត
អត្រាការប្រាក់គិតប្រចាំឆ្នាំ 2.5% 2% 2%

លក្ខណៈផលិតផល

បរិយាយ លក្ខណៈផលិតផល
ទឹកប្រាក់សន្សំដំបូង
 • គណនីឯកត្តជន៖ ចាប់ពី 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារ ឬ 40 បាត
 • គណនីនីតិបុគ្គល៖ ចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ ឬ 400 បាត
ទឹកប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា
 • គណនីឯកត្តជន៖ ត្រឹមតែ 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារ ឬ 40 បាត
 • គណនីនីតិបុគ្គល៖ ត្រឹមតែ 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ ឬ 400 បាត
ការគណនាការប្រាក់ ការប្រាក់​ត្រូវ​បង្គរ​ទុក​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ហើយ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​លោកអ្នក​រៀងរាល់​ចុង​ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ
សៀវភៅបញ្ញើសន្សំ
 • មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ការផ្តល់ជូនជាលើកដំបូង ឬ ប្រើអស់គ្រប់សន្លឹក
 • ចំណាយត្រឹមតែ 3 ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង ករណីខូច ឬ បាត់សៀវភៅគណនីសន្សំ ហើយត្រូវការសៀវភៅថ្មី
ការដាក់ប្រាក់/ ការដកប្រាក់ នៅគ្រប់សាខាប្រាសាក់រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន
ពន្ធលើការប្រាក់
 • និវាសនជន 4%
 • អនិវាសនជន 14%
សេវាកម្មបន្ថែម
 • មិន​អស់​កម្រៃ​សម្រាប់​ការស្នើសុំ​លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី របាយការណ៍គណនី ប័ណ្ណអេធីអឹម និង​ការ​ភ្ជាប់​សេវាធនាគារចល័ត
 • កម្រៃសេវាក្នុងការស្នើសុំមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ 1 សន្លឹក 10 ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ គណនីទាំងឡាយណាដែលគ្មានប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល 12 ខែ នឹងត្រូវកាត់កម្រៃសេវាចំនួន 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារ ឬ 40 បាត ក្នុង 1 ខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនី

 • ជា​នីតិជន (ជនជាតិ​ខ្មែរ ឬ បរទេស) អាយុ​ចាប់ពី 18 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ
 • ការបើកគណនីឯកត្តជន៖ អតិថិជន ត្រូវ​មាន​ឯកសារ​បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ​ច្បាប់ដើម និង​មាន​សុពលភាព
 • ការបើកគណនីនីតិបុគ្គល៖ ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាលារៀន ឬ ស្ថាប័នរដ្ឋ
 • អតិថិជន​ត្រូវ​មាន​មុខរបរ ឬ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ស្របច្បាប់ និង​មិន​ជាប់ទោស​ឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើស​ផ្សេងៗ