គណនីសន្សំចម្រើនគ្មានកាលកំណត់

ជម្រើសដ៏ប្រសើរមួយទៀតពីប្រាសាក់ គឺគណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការិយាល័យប្រាសាក់ជិត 200 ទីតាំង ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរ លោកអ្នកក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដូចជា ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ Cash-by-Code (ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅអ្នកគ្មានគណនី) ទូទាត់វិក្កយបត្រ និងទិញកាតទូរស័ព្ទតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត។ អ្វីដែលកាន់តែល្អនោះគឺលោកអ្នកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុន។

អត្រាការប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 4% 3% 4%

លក្ខណៈផលិតផល

បរិយាយ លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
ទឹកប្រាក់សន្សំដំបូង ចាប់ពី 400,000 រៀល ឬ 100 ដុល្លារ ឬ 4,000 បាត
ទឹកប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ត្រឹមតែ 400,000 រៀល ឬ 100 ដុល្លារ ឬ 4,000 បាត
ការគណនាការប្រាក់ ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីលោកអ្នករៀងរាល់ចុងខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ
សៀវភៅបញ្ញើសន្សំ
  • មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់ការផ្តល់ជូនជាលើកដំបូង ឬ ប្រើអស់គ្រប់សន្លឹក
  • ចំណាយត្រឹមតែ 3 ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង ករណីខូច ឬ បាត់សៀវភៅគណនីសន្សំ ហើយត្រូវការសៀវភៅថ្មី
ការដាក់ប្រាក់ / ការដកប្រាក់ នៅគ្រប់សាខាប្រាសាក់រៀងរាល់ម៉ោងបម្រើសេវាអតិថិជន
ពន្ធលើការប្រាក់
  • និវាសនជន 4%
  • អនិវាសនជន 14%
សេវាកម្មបន្ថែម
  • មិនអស់កម្រៃសម្រាប់ការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី របាយការណ៍គណនី ប័ណ្ណអេធីអឹម និងការភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័ត
  • កម្រៃសេវាក្នុងការស្នើសុំមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ 1 សន្លឹក 10 ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ គណនីទាំងឡាយណាដែលគ្មានប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល 12 ខែ នឹងត្រូវកាត់កម្រៃសេវាចំនួន 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារ ឬ 40 បាត ក្នុង 1 ខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនី

  • ជានីតិជន (ជនជាតិខ្មែរ ឬ បរទេស) អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ការបើកគណនីឯកត្តជន៖ អតិថិជន ត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព
  • ការបើកគណនីនីតិបុគ្គល៖ ឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាលារៀន ឬ ស្ថាប័នរដ្ឋ
  • អតិថិជនត្រូវមានមុខរបរ ឬ ធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ និងមិនជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើសផ្សេងៗ