សេវាទូទាត់រហ័ស

ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ថ្មី ដែលបានផ្តួចផ្តើមដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ចូលរួមសហការដោយធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នក ក្នុងការផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់រៀល ទូទាត់ទំនិញ ឬសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជា៖ ទិញអាហារ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក សំបុត្រឡានក្រុង ដោយការទូទាត់ឆ្លងធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈបញ្ជរបេឡា អេធីអឹម ទូរស័ព្ទដៃ ឬ កុំព្យូទ័រ បាន ភ្លាមៗ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងជឿជាក់បំផុត។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល (ប៉ុណ្ណោះ)
ចំនួនផ្ទេរអតិបរមា

ក្នុង១ប្រតិបត្តិការ

40,000,000 រៀល
កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) កម្រៃសេវា (រៀល)
<= 4 លាន 4,000
> 4 លាន ដល់ <= 2០ លាន 8,000
> 20 លាន ដល់ <= 40 លាន 12,000
ការគិតកម្រៃសេវា អ្នកផ្ទេរប្រាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់កម្រៃសេវា
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនី១ក្នុងចំណោមធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ។
ធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាដៃគូ ធនាគារ៖ អេស៊ីលីដា អេប៊ីអេ វិនិយោគនិង អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា កម្ពុជាសាធារណៈ កាណាឌីយ៉ា ហ្វីលីព ស្ថាបនា ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ អាយស៊ីប៊ីស៊ី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ៖ប្រាសាក់ អេអឹមខេ អម្រឹត ហត្ថាកសិករ ក្រេឌីត និង វីសិនហ្វាន់ ហើយនឹងមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត