សេវាធនាគារចល័ត

សេវាធនាគារចល័ត ឬ Mobile Banking  ឬ  Internet Banking គឺជាសេវាទំនើប និងមានភាពងាយស្រួលដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទឹកភ្លើង ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូជំនួញ ផ្ទេរប្រាក់ឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ផ្ទេរ ប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ទិញកាតទូរស័ព្ទ ទូទាត់ថ្លៃទំនិញនិងសេវា ពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនី គ្រប់គ្រងប័ណ្ណអេធីអឹម យ៉ាងងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព គ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង ។

ទាញយក កម្មវិធីសេវា ធនាគារចល័តប្រាសាក់ ពី:

appstore_button_google app_store

 

ទំហំប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ទៅ គណនី 2,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) 300 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) មិនកំណត់
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) មិនកំណត់
ទូទាត់វិក្កយបត្រទំនិញនិងសេវា មិនកំណត់
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់
ចំនួនប្រតិបត្តិការ មិនកំណត់

កម្រៃសេវា

បរិយាយ កម្រៃសេវា
ទឹកប្រាក់តម្កល់ដំបូង 20 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល (សម្រាប់គណនីសន្សំ) ឬ 100 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល (សម្រាប់គណនីសន្សំចម្រើនគ្មានកាលកំណត់)
ថ្លៃសេវាចុះឈ្មោះ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៍គណនី ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី ទៅ គណនី ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ឥតគិតថ្លៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្ររដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PPWSA) ឥតគិតថ្លៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ឥតគិតថ្លៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្រទំនិញនិងសេវា ឥតគិតថ្លៃ
ទិញកាតទូរស័ព្ទ ឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យអាត្រាប្តូរប្រាក់ ឥតគិតថ្លៃ
ពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៍គណនី ឥតគិតថ្លៃ

រូបិយប័ណ្ណ

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ខុសពីប្រភេទរូបិយប័ណ្ណក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលនឹងធ្វើការប្តូរប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ប្រាសាក់។