ទិញកាតទូរស័ព្ទ

ឥឡូវលោកអ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយងាយស្រួលតាមរយៈធនាគារចល័ត និងអេធីអឹម ប្រាសាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែង និង ពេលវេលា (24/7)៖

  • ស៊ែលកាត (011, 012, 017, 061, 076, 077, 078, 085, 089, 092, 095, 099)
  • ស្មាត (010, 015, 016, 069, 070, 081, 086, 087, 093, 096, 098)
  • Cootel (038)
  • QB (013, 080, 083, 084)

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ 10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ ឬ 50 ដុល្លារ ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា៕