ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ដំណោះ​ស្រាយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ជា​មួយ​នឹង​សេវាកម្ម​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើ និង​ទទួល​ប្រាក់​ សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួសារ​របស់​លោក​អ្នក​ ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​អាជីវកម្ម​ បង់​ថ្លៃ​សាលា​ ឬ​ប្រាក់​ខែ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់។​ ប្រាសាក់​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ក្នុង​ស្រុក​។

ផលប្រយោជន៍ និងភាពងាយស្រួលរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់៖

  • សុវត្ថិភាព សេវាកម្មរហ័ស និងសន្សំសំចៃ
  • សេវាកម្មគាប់ប្រសើរ តម្លៃសមរម្យ និងមានតម្លាភាព
  • អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំមានគណនីរបស់ប្រាសាក់
  • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់តាមសាខារបស់ប្រាសាក់ទូទាំងប្រទេស
  • ដំណើរការខ្លី និងសាមញ្ញ

1. ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីឬគ្មានគណនី ទៅគណនី ឬ ដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ឆ្លងសាខា

សាខា កម្រៃសេវា
រៀល ដុល្លារ បាត
សាខាខេត្ត ទៅ-មក សាខាខេត្ត

0.12% អប្ប. 5,000

0.10% អប្ប. 1

0.15% អប្ប. 100

សាខាស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាខេត្ត
សាខាស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងតែមួយ)
សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ ទៅ សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុង
សាខា ស្រុក / ក្រុង ទៅ-មក សាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងផ្សេងគ្នា) 0.15% អប្ប. 5,000 0.12% អប្ប. 1 0.25% អប្ប. 100
សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុង ទៅ សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ

0.10% អប្ប. 5,000

0.08% អប្ប. 1

0.10% អប្ប. 100

  • ផ្ទេរក្នុងរង្វង់សាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ
  • ផ្ទេររវាងសាខាស្ថិតក្នុងក្រុងសៀមរាប
  • ផ្ទេរនៅក្នុងរង្វង់សាខាតែមួយ
មិនគិតកម្រៃសេវា មិនមាន
ចំណាំ៖ សាខាកៀនស្វាយ មុខកំពូល និងអង្គស្នូល ចាត់ទុកជាសាខាខេត្ត។

2. ផ្ទេរប្រាក់ ពី គណនី ឬ គ្មានគណនី ទៅ គ្មានគណនី

ទំហំជាប្រាក់រៀល(រូបិយប័ណ្ណសមមូល)  កម្រៃសេវា
រៀល ដុល្លារ បាត
 <= 2,000,000  4,000  1  40
 > 2,000,000 – 4,000,000  8,000  2  80
 > 4,000,000 – 6,000,000  12,000  3  120
 > 6,000,000 – 8,000,000  16,000  4 160
 > 8,000,000 – 15,000,000  24,000  6 240
 > 15,000,000 – 20,000,000  36,000  9 360
 > 20,000,000 – 40,000,000  0.19% អប្ប. 40,000  0.17% អប្ប. 10  0.25% អប្ប. 550