បើកប្រាក់បៀវត្ស

កាត់បន្ថយពេលវេលារបស់លោកអ្នកលើការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ហើយងាកមកចំណាយពេលបន្ថែមទៅលើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជំនួសវិញ។ សូមអោយប្រាសាក់ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយបើកប្រាក់បៀវត្សដ៏ទាន់សម័យ និងបត់បែន ដែលសមស្របនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដោយផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុន រួមនិងនិយោជិករបស់លោកអ្នក ក៏ដូចជាផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត តាមរយៈប័ណ្ណអេធីអឹម គ្រប់ពេលវេលា 24/7 សម្រាប់ការដកសាច់ប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់ Cash-by-Code ការបង់វិក័យប័ត្រអគ្គិសនី និងការទិញកាតទូរស័ព្ទ៕