សេវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ ឬ រកតូបលក់កាតទូរស័ព្ទនោះទេ លោកអ្នកអាចទិញកាត ឬ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ឬ ញាតិមិត្តរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់ ឬ PRASAC Mobile Banking ឬ PRASAC Internet Banking គ្រប់ទីកន្លែង និងពេលវេលា។ ឬ លោកអ្នកអាចទិញកាតទូរស័ព្ទតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមប្រាសាក់ក៏បាន។ លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពីសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់បានដោយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ
ក្បាលលេខ 011
012
014
017
061
076
077
078
085
089
092
095
099
010
015
016
069
070
081
086
087
093
096
098
038
ទឹកប្រាក់ដែលអាចបញ្ចូលបាន 1 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ
10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ
1 ដុល្លារ 1.25 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ
2.50 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ 10 ដុល្លារ
20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ
1 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ
10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ
កម្រៃសេវា មិនគិតកម្រៃសេវា