ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

ម៉ាស៊ីនឆូតកាតជាសេវាកម្មថ្មីនិងទំនើប ដែលប្រាសាក់ផ្តល់ជូនលោកអ្នកក្នុងការធ្វើប្រតិបតិ្តការសាច់ប្រាក់ ឬ ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសំងាត់ (Cash-by-Code) ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ទិញកាតទូរស័ព្ទ យ៉ាងងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ប្រភេទប័ណ្ណ វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប កម្រៃសេវា
ដាក់ប្រាក់ 1,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល ឥតគិតថ្លៃ
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬប័ណ្ណ ATM 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសំងាត់ (Cash-by-Code) 100 ដុល្លារ 300 ដុល្លារ 500 ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ទទួលប្រាក់ផ្ទេរតាមលេខសំងាត់ (Cash-by-Code) ឥតគិតថ្លៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្រ​ (EDC) មិនកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ មិនកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី ឥតគិតថ្លៃ
ផ្លាស់ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់ ឥតគិតថ្លៃ
ទំហំអតិបរមាក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញក្នុង​មួយថ្ងៃ(Sale/Purchase) 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណក្នុងការទូទាត់ទំនិញក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឥតគិតថ្លៃ

សំគាល់ៈ កម្រៃសេវាអាចកែប្រែដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។

សូមមេត្តាស្វែងរកទីតាំង POS Merchant របស់ប្រាសាក់នៅក្នុងទំព័រ​នេះ​ www.prasac.com.kh/kh/contact-us/branch-atm