ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

ម៉ាស៊ីនឆូតកាតជាសេវាកម្មថ្មីនិងទំនើប ដែលប្រាសាក់ផ្តល់ជូនលោកអ្នកក្នុងការធ្វើប្រតិបតិ្តការសាច់ប្រាក់ ឬ ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់  Cash-by-Code ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ឬ សេវាកម្ម ទិញកាតទូរស័ព្ទ យ៉ាងងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ប្រភេទប័ណ្ណ វីអាយភី
VIP
វីអាយភីភ្លើស
VIP Plus
វីអាយភីភ្លើសឈីប
VIP Plus Chip
កម្រៃសេវា
Fee
ដាក់ប្រាក់ 1,500ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល មិនគិតកម្រៃ
ដកប្រាក់ 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ មិនគិតកម្រៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬប័ណ្ណ ATM 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ មិនគិតកម្រៃ
ផ្ទេរប្រាក់ Cash-by-Code 100 ដុល្លារ 300 ដុល្លារ 500 ដុល្លារ មិនគិតកម្រៃ
ទទួលប្រាក់ផ្ទេរតាមរយៈ Cash-by-Code មិនគិតកម្រៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្រ​ (EDC) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃសេវា រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃ
ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី មិនគិតកម្រៃ
ផ្លាស់ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់ មិនគិតកម្រៃ
ទំហំអតិបរមាក្នុងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញក្នុង​មួយថ្ងៃ(Sale/Purchase) 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ មិនគិតកម្រៃ
កម្រៃសេវាសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណក្នុងការទូទាត់ទំនិញក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ មិនគិតកម្រៃ

 

សំគាល់ៈ កម្រៃសេវាអាចកែប្រែដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។