សេវាផ្ទេរប្រាក់

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ដំណោះ​ស្រាយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ជា​មួយ​នឹង​សេវាកម្ម​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើរ​និង​ទទួល​ប្រាក់​ សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​គ្រួសារ​របស់​លោក​អ្នក​ ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​អាជីវកម្ម​ បង់​ថ្លៃ​សាលា​ ឬ​ធ្វើ​ប្រាក់​ខែ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​សុវត្ថិភាព។​ ប្រាសាក់​ផ្តល់​ជូន​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​សំរាប់​ការ​ផ្ទេរ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​ការ​ផ្ទេរ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស៕​

ផលប្រយោជន៍ និងភាពងាយស្រួលរបស់សេវាផ្ទេរប្រាក់៖

  • សុវត្ថិភាព សេវាកម្មរហ័ស និងសន្សំសំចៃ
  • សេវាកម្មគាប់ប្រសើរ តម្លៃសមរម្យ និងមានតម្លាភាព
  • អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំមានគណនីរបស់ប្រាសាក់
  • មានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់តាមសាខារបស់ប្រាសាក់ទូទាំងប្រទេស
  • អាចផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  • ដំណើរការខ្លី និងសាមញ្ញ

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីឬគ្មានគណនី ទៅគណនី ឬ ដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់ឆ្លងសាខា

សាខា
រៀល ដុល្លារ បាត
សាខាខេត្តទៅមកសាខាខេត្ត

0.12%

អប្ប. 5,000

0.10%
អប្ប. 1

0.15%

អប្ប. 100

សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាខេត្ត
សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងតែមួយ)
សាខាជុំវិញភ្នំពេញនិងតាខ្មៅទៅសាខាខេត្ត/ ស្រុក / ក្រុង
សាខាស្រុក / ក្រុងទៅមកសាខាស្រុក / ក្រុង (ស្រុក / ក្រុងផ្សេងគ្នា)

0.15%
អប្ប. 5,000

0.12%
អប្ប. 1

0.25%
អប្ប. 100

សាខាខេត្ត / ស្រុក / ក្រុងទៅសាខាជុំវិញភ្នំពេញនិងតាខ្មៅ

0.10%

អប្ប. 5,000

0.08%
អប្ប. 1

0.10%

អប្ប. 100

  • ផ្ទេរក្នុងរង្វង់ ឬសាខាជុំវិញភ្នំពេញ និងតាខ្មៅ
  • ផ្ទេររវាងសាខាស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាប
  • ផ្ទេរនៅក្នុងរង្វង់សាខាតែមួយ
ឥតគិតថ្លៃ

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនីឬគ្មានគណនី ទៅគ្មានគណនី

ផ្ទេរប្រាក់ ពីគណនី ឬ គ្មានគណនី ទៅ គ្មានគណនី
ទំហំជាប្រាក់រៀល(រូបិយប័ណ្ណសមមូល)
រៀល ដុល្លារ បាត
<= 2,000,000 4,000 1 40
> 2,000,000 – 4,000,000 8,000 2 80
> 4,000,000 – 6,000,000 12,000 3 120
> 6,000,000 – 8,000,000 16,000 4 160
> 8,000,000 – 15,000,000 24,000 6 240
> 15,000,000 – 20,000,000 36,000 9 360
> 20,000,000 – 40,000,000 0.19%
អប្ប. 40,000
0.17%
អប្ប. 10
0.25%
អប្ប. 550