ដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍

Two Decades of Growing Together with PRASAC
PRASAC Donated Another New and Beautiful Library to Svay Teab Primary School
អគារបណ្ណាល័យថ្មីមួយទៀត គាំទ្រថវិកាដោយប្រាសាក់ បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន ខ្នាចរមាស ទទួលបានអគារបណ្ណាល័យថ្មី១ខ្នងពីប្រាសាក់និងសហគមន៍
Healthy Growth Campaign to Celebrate US$ 1 Billion Total Assets

Phnom Penh, January 19, 2016 – To celebrate its total assets of US$ 1 billion, registered capital of US$72 million, and support its clients’ needs and growth, PRASAC is enthusiastic to announce a new and special savings campaign, called “Healthy Growth”, which sta...

 » ព័ត៌មានលម្អិតអំពី: Healthy Growth Campaign to Celebrate US$ 1 Billion Total Assets  »