ចាន់ណា ហ្វេស្សិន

ផ្ទះលេខ J24 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ