ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ សុខា

ផ្សារបឹងកេងកង ផ្លូវលេខ 21 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ