អាហារដ្ឋាន សុភមង្គល

ផ្លូវលេខ 193 កែង 402 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ