ឫទ្ធី ចំរ៉ុង ទិញ នឹងលក់បង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

ផ្ទះលេខ 152 មហាវិថីព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ