ប្រេនកាហ្វេ សាខាបឹងកេងកង 3

ផ្លូវលេខ 396 ភូមិ 1 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ