ឱសថស្ថាន ប្រសិទ្ធ

ភូមិ 4 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង