កាហ្វេអាម៉ាហ្សូន

ផ្ទះលេខ 91 E0 ផ្លូវលេខ 139 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ