កាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន សាខាជើងព្រៃ

ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម