បណ្ណាគារ កម្ពុជា

ផ្ទះលេខ 44 ផ្លូវលេខ 432 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ